9001 sert copy

logo_ESF_CMYK

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2011 m. gruodžio 29 d., projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-001.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-10-V ,,Elektroninės sveikatos paslaugos".

Projekto pareiškėjas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. Projekto partneriai – VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė ir VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė.

 

Projekto įgyvendinimą trijų įstaigų partnerystės principu nustato E. Sveikatos sistemos 2009-2015 m. plėtros programos įgyvendinimo priemonių planas. Įgyvendindami projektą partneriai veikia vadovaudamiesi 2011 m. vasario 17 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. S1-54. Projekto vykdymas kartu su partneriais užtikrins efektyvų lėšų panaudojimą bei masto ekonomiją – efektyviai panaudojant žinias ir patirtį, mažinant įrangos kainą, patiriant mažesnes IS diegimo sąnaudas, įgyvendinant projekto administravimo, techninės priežiūros ir kitas veiklas.

Projekto įgyvendinimui skirta 2 991 470, 27 Lt. Projekto finansavimas sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo įnašas nenumatomas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2011 m. liepos 13 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto esmė

Gydymo įstaigos siekia teikti savo pacientams kokybiškas sveikatos priiūros paslaugas, nuolatos gerinti gydymo įstaigų veiklos efektyvumą, našumą, tačiau šiuo metu naudojamos darbo priemonės ir metodai apsunkina šių tikslų siekimą. Elektroninės paslaugos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu iš esmės nėra teikiamos – informacija apie pacientų sveikatą dažniausiai kaupiama popierinėje formoje, todėl sunkiai prieinama tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros įstaigų specialistams.

Siekiant užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką, projekto metu bus sukurta interaktyvi e. Paslauga ,,Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“ (bendradarbiavimo lygis).

Projekto metu bus įdiegta IS, apimanti 27 funkcijas (21 funkcija modernizuojama, 6 kuriamos). Bus įrengta 310 kompiuterizuotų darbo vietų (VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 133, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje - 88 ir VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje – 89) ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos 3 įstaigos.

 

Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams elektroniniu būdu gauti savo medicinius duomenis, o sveikatos priežiūros įstaigoms saugiai keistis informacija elektroninėje terpėje.

 

Projekto uždavinys

Išplėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą ir įdiegti sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą 3 Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigose.

 

Projekto veiklos

1. Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra 3-jose sveikatos priežiūros įstaigose

2. Sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos įdiegimas 3-jose sveikatos priežiūros įstaigose.

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ